Disclaimer,
voorwaarden
& privacy

Algemene voorwaarden gebruik website

Dit zijn de algemene voorwaarden van Friendly4Kids die van toepassing zijn op het gebruik van haar website. We raden je aan om de gebruikersvoorwaarden door te nemen zodat je op de hoogte bent van je rechten en plichten als je gebruik maakt van de website van Friendly4Kids.

 • Door gebruik te maken van de website van Friendly4Kids, geef je aan dat je de algemene voorwaarden accepteert.
 • Friendly4Kids heeft het recht om deze voorwaarden te wijzigen als dat nodig blijkt, zonder je daarvan expliciet op de hoogte te stellen.
 • Friendly4Kids heeft het recht op het versturen van een nieuwsbrief.

Disclaimer, aansprakelijkheid, bruikbaarheid

Op deze site tref je een aantal links aan naar andere websites. Friendly4Kids is niet aansprakelijk voor de inhoud van die sites en de wijze waarop die sites omgaan met (persoons)gegevens. Lees hiervoor het privacy beleid, de disclaimer, de copyright-notice en algemene voorwaarden, indien aanwezig, van de site die je bezoekt.

Links naar andere websites

Het citeren van informatie van de Friendly4Kids website is toegestaan, mits aan de volgende voorwaarden wordt voldaan:

 • vermelding van de Friendly4Kids website als bron;
 • tonen van het logo van Friendly4Kids direct boven, naast of onder de geciteerde informatie; in geval dit online gebeurt, dient het logo van Friendly4Kids tevens een hyperlink naar friendly4kids.nl te zijn, of een deeplink naar een sub-pagina hiervan;
 • het citaat en de context waarin deze wordt gebruikt zijn in overeenstemming met de bedoelingen en gedachtegoed van Friendly4Kids.

Citeren

De informatie op deze site wordt regelmatig aangevuld en aangepast. Friendly4Kids behoudt zich het recht voor om eventuele wijzigingen met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving door te voeren.

Aanpassingen

Friendly4Kids garandeert, noch ondersteunt enig product of enige dienst genoemd op deze site, noch staat zij garant voor enige door de vervaardiger van dergelijke producten gedane bewering. Met het oog hierop wordt de gebruiker van deze site altijd aangeraden onafhankelijke inlichtingen in te winnen en onderzoek te verrichten voor gebruik van via deze site verkregen informatie.

Onafhankelijkheid

Friendly4Kids streeft ernaar alle informatie op de website en onze beoordelingen van producten nauwkeurig en actueel te houden. Desondanks kunnen wij niet garanderen dat de informatie 100% compleet of correct is.

 • Friendly4Kids afhankelijk van informatie afkomstig van derden, zoals merkeigenaren, organisaties met een kindvriendelijk product/dienst.
 • Friendly4Kids kan niet instaan voor de volledigheid, juistheid of voortdurende actualiteit van de gegevens en de inhoud van de site.
 • Friendly4Kids aanvaardt dan ook geen aansprakelijkheid voor onnauwkeurigheden of enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met de informatie op de site, het gebruik van de site of de (on)bereikbaarheid van de site.
 • Beweringen en meningen, geuit in scores en andere mededelingen op de pagina’s van deze site, vertolken de mening van Friendly4Kids die bij voorkeur tot stand is gekomen op basis van zorgvuldig onderzoek en hoor en wederhoor.
 • Friendly4Kids is niet aansprakelijk voor enigerlei directe of indirecte schade die mogelijk voortvloeit uit de betreffende uitingen.
 • Friendly4Kids kan er niet voor instaan dat de informatie op deze site geschikt is voor het doel waarvoor de informatie door jou wordt geraadpleegd. Alle informatie wordt aangeboden in de staat waarin deze zich feitelijk bevinden en zonder enige (impliciete) garantie of waarborg ten aanzien van hun deugdelijkheid, geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins.
 • Friendly4Kids streeft er wel naar zo volledig mogelijk en juiste informatie te verstrekken.

Privacy verklaring

Deze privacyverklaring betreft de door jou verstrekte persoonlijke informatie op www.friendly4kids.nl. De verklaring gaat uit van het beginsel dat jij als gebruiker zoveel mogelijk controle hebt over jouw privacy en dat Friendly4Kids zonder jouw voorafgaande toestemming, geen (persoonlijke) informatie − welke te herleiden is tot jou als individuele gebruiker van de website − aan derden ter beschikking stelt.

Verwerken van persoonlijke gegevens

Je kunt onze website bezoeken zonder dat je ons meedeelt wie je bent en zonder dat je persoonlijke informatie hoeft vrij te geven. Er zijn echter situaties waarbij het nodig is dat wij gegevens verwerken zoals jouw naam, adres, e-mail adres en telefoonnummer. Op deze manier kun je meedoen met events, activiteiten, workshops en producten, diensten en acties of informatie van ons ontvangen.

Verzamelde (persoons)gegevens

Verzamelde (persoons)gegevens worden niet aan derden verkocht of ter beschikking gesteld. Dit behoudens speciale omstandigheden, bijvoorbeeld indien wettelijk vereist. Tevens kun je op elk gewenst moment verzoeken je gegevens uit onze bestanden te laten verwijderen middels een e-mail aan info@friendly4kids.nl of door opzegging van onze nieuwsbrief via de procedure van opzegging.

Statistieken

Deze website houdt door middel van een teller onder andere het aantal IP-adressen en bezoeken bij. De resultaten worden uitsluitend in geaggregeerde en in niet tot individuele personen herleidbare vorm gebruikt. De webserver van Friendly4Kids verzamelt automatisch zogeheten IP-adressen. Uw IP-adres is een nummer waarmee computers op het netwerk uw computer kunnen identificeren, zodat gegevens (zoals internetpagina’s) naar jouw computer verzonden kunnen worden. Je kunt niet persoonlijk geïdentificeerd worden met het IP-adres. Een cookie is een compact stukje informatie dat op jouw computer wordt opgeslagen. Tijdens het bezoek aan de Friendly4Kids website wordt dit cookie aangemaakt en geraadpleegd, voornamelijk om informatie uit te wisselen voor applicaties, zoals spelletjes. Wellicht ten overvloede, deze gegevens zijn niet gekoppeld aan enige persoonlijke informatie en kan niet leiden tot vaststelling van jouw identiteit.

Verantwoordelijkheid

De beheerder(s) van de website van Friendly4Kids betracht(en) uiterste zorgvuldigheid bij het vervaardigen, samenstellen en verspreiden van de informatie op deze website, maar kan (kunnen) op geen enkele wijze instaan voor de juistheid of volledigheid hiervan. De beheerder(s) van de website van Friendly4Kids aanvaard(t)(en) geen enkele verantwoordelijkheid voor schade op welke manier dan ook ontstaan door gebruik, onvolledigheid of onjuistheid van de aangeboden informatie op deze website. De informatie en aanbevelingen op deze website kunnen zonder voorafgaande waarschuwing of kennisgeving worden gewijzigd.

Links

Deze Friendly4Kids website bevat links naar andere websites en bronnen. Friendly4Kids draagt hiervoor geen verantwoordelijkheid en/of aansprakelijkheid. Deze privacyverklaring heeft dus géén betrekking op andere websites en bronnen. Wij raden je aan de privacy bepalingen van andere sites en/of bronnen altijd goed te lezen voordat je enige persoonsgegevens verstrekt.

Auteursrecht

Het auteursrecht op deze website berust bij de beheerder(s) van de website van Friendly4Kids of bij derden welke met toestemming dit (beeld)materiaal beschikbaar hebben gesteld aan Friendly4Kids. Vermenigvuldiging in wat voor vorm dan ook is alleen toegestaan bij vermelding van de bron www.friendly4kids.nl.

Veranderingen

Deze privacyverklaring is afgestemd op het gebruik van en de mogelijkheden op deze site. Eventuele aanpassingen en/of veranderingen van deze site, kunnen leiden tot wijzigingen in deze privacyverklaring. Het is daarom raadzaam om regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen. Ten slotte zullen wij de via deze site verkregen gegevens gebruiken in overeenstemming met deze privacyverklaring en met het doel waarvoor die gegevens zijn verzameld. Als Friendly4Kids besluit persoonlijk identificeerbare gegevens te gebruiken op een wijze die afwijkt van wat in de privacy verklaring bepaald is, dan zal Friendly4Kids de betreffende gebruikers van de site hiervan op de hoogte stellen via een e-mail. De gebruiker zal dan de keuze hebben om haar/zijn toestemming aan dit afwijkende gebruik niet te verlenen.

Dienstverlening door Friendly4Kids

De bedoeling van deze website is de communicatie onderling tussen gebruikers te faciliteren (en de wereld van een opvoeder en kind te verbeteren). Friendly4Kids heeft slechts beperkt controle over de kwaliteit, veiligheid, rechtmatigheid, integriteit of juistheid van de berichten, dus we vertrouwen op jou. Friendly4Kids is niet aansprakelijk voor handelen of nalaten van gebruikers, waaronder begrepen de bestanden, gegevens en/of materialen die zij op deze website beschikbaar stellen. Friendly4Kids geeft dan ook geen garanties ten aanzien van de inhoud van bestanden, gegevens en/of materialen die door gebruikers beschikbaar worden gesteld.

Gebruik van de website van Friendly4Kids

Gebruik van de website is alleen toegestaan op een manier die overeenstemt met de gebruikersvoorwaarden, toepasselijke wet- of regelgeving of algemeen aanvaarde gebruiken en zodanig dat geen inbreuk wordt gepleegd op rechten van anderen of van Friendly4Kids, maar dat spreekt voor zich.

Regels

 • Bijdragen zijn fatsoenlijk, beleefd en constructief;
 • Bijdragen zijn niet storend, aanstootgevend of beledigend, en veroorzaken geen problemen voor individuen;
 • Bijdragen zijn overeenkomstig de wet of de goede zeden. Hieronder verstaan we onder meer: intimidatie, belediging, bedreiging, misbruik, obsceen en kind onvriendelijk taalgebruik, godslastering, seksueel getinte bijdragen, racistische of kwetsende bijdragen;
 • Foto’s of beelden van een ander persoon morgen niet worden geplaatst zonder diens toestemming;
 • Bijdragen bevatten geen advertenties of andere commerciële activiteiten;
 • Bijdragen bevatten geen virussen, schadelijke software of programma’s die schade aan andermans computer aan kunnen brengen.

Intellectueel eigendomsrecht

De namen, beelden, logo’s en andere bestanden die eigendom zijn van Friendly4Kids zijn beschermd door toepasselijke intellectuele eigendomsrechten, waaronder (maar niet beperkt tot) auteursrechten en merkrechten. Niets in deze gebruikersvoorwaarden dan wel op de website is bedoeld om enig intellectueel eigendomsrecht over te dragen en/of enig intellectueel eigendomsrecht aan je te verlenen.

Beëindiging gebruiksrecht de website van Friendly4Kids

Als je geen gebruik meer wilt maken van de website van Friendly4Kids kun je het gebruik te allen tijde stoppen. Houd er rekening mee dat bestanden, gegevens en/of materialen die van jou afkomstig zijn en die je niet verwijderd blijven vallen onder deze gebruiksvoorwaarden ook al neem je zelf niet meer actief deel.

Als je het echt te bont maakt, kan de website van Friendly4Kids je het gebruik van deze website tijdelijk of blijvend ontzeggen, je bestanden, gegevens en/of materialen verwijderen of een waarschuwing doen uitgaan naar andere gebruikers indien je handelt in strijd met deze gebruikersvoorwaarden inclusief de netwerkregels.

Vrijwaring en beperking van aansprakelijkheid

Friendly4Kids garandeert niet dat gebruik van de website te allen tijde en zonder onderbreking of storingen toegankelijk is. Meningen die op de website worden uitgedrukt zijn die van gebruikers en niet noodzakelijkerwijs de mening van Friendly4Kids. Friendly4Kids is nimmer aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade die voortvloeit uit of verband houdt met het gebruik van Friendly4Kids of de onmogelijkheid om deze te gebruiken en/of enige aanverwante dienstverlening van Friendly4Kids.

Overige bepalingen

Deze gebruikersvoorwaarden bevatten alle afspraken tussen Friendly4Kids en de gebruiker. Zij treedt in de plaats van alle eerdere afspraken en overeenkomsten die partijen ter zake hebben gemaakt, respectievelijk hebben gesloten. Mondelinge mededelingen, toezeggingen of afspraken hebben geen rechtskracht, tenzij deze schriftelijk zijn bevestigd.

Indien één of meerdere bepalingen van deze gebruikersovereenkomst nietig zijn of vernietigd worden, blijven de overige bepalingen onverminderd van kracht.

Op deze gebruikersvoorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Alle eventueel uit deze overeenkomst voortvloeiende geschillen zullen bij uitsluiting van ieder ander worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Den Haag.

Contact

Beurslocatie
De Broodfabriek
Volmerlaan 12
2288 GD Rijswijk
Volg ons
Contact
Peter van Klaveren
info@friendly4kids.nl
KvK 64386589